Menu

Matematyka innego wymiaru

Innowacja pedagogiczna Matematyka Innego Wymiaru

Szkolne Koło Matematyczne w Zespole Szkół nr 2
 na rok szkolny 2014/2015

Nazwa innowacji: Matematyka Innego Wymiaru” - Szkolne Koło Matematyczne

Rodzaj innowacji: programowa


Miejsce realizacji: Szkoła Podstawowa nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi  w Zamościu
 

Odpowiedzialna za wdrożenie innowacji:  Małgorzata Anna Wilkołazka
 

Osoby współpracujące:  inni nauczyciele
 

Termin wprowadzenia innowacji: wrzesień 2014 do czerwiec 2015
 

Czas trwania: rok szkolny 2014/2015 (z możliwością kontynuacji)
 

Zakres: kl. V (chętni uczniowie)

 

Założenia i sposoby realizacji innowacji

Innowacja pt Matematyka Innego Wymiaru”- Szkolne Koło Matematyczne ma na celu wspomaganie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju ucznia poprzez kontakt z matematyką w czasie  zabawy, rozwiązywania łamigłówek,  zadań logicznych, ciekawych zadań z treścią  i  problemów matematycznych.  Innowacja przewiduje cykliczne spotkania, na  których uczniowie będą poznawać  historię matematyki,  dyskutować o jej przydatności w życiu. Uczniowie przygotują się do świadomego i krytycznego korzystania z osiągnięć  nauk matematycznych oraz odkryją wpływ matematyki na  życie codzienne.

Innowacja planowana jest na cały rok szkolny.

Realizowana będzie na zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych

 

 Cele innowacji to:

 • poprawa wizerunku matematyki i zwiększenie zainteresowania uczniów
 • przygotowanie uczniów do świadomego wykorzystywania matematyki w życiu codziennym,
 • wprowadzenie  ciekawostek  i zagadnień z zakresu historii matematyki,
 • wprowadzenie  umiejętności mało znanych i stosowanych jak np. sztuka szybkiego liczenia w pamięci,
 • zachęta uczniów do rozwiązywania problemów matematycznych,
 • odkrywanie  efektywnych  narzędzi rozwiązywania problemów – dzięki, którym  uczeń może skoncentrować się na istocie problemu
 • rozwijanie wyobraźni  i nauka logicznego myślenia,
 • umiejętność tworzenia własnych propozycji gier i zabaw matematycznych,
 • rozszerzenie  wiedzy w zakresie podstawowych pojęć związanych ze matematyką,
 • kształtowanie wyobraźni przestrzennej ,
 • rozwijanie postaw społecznych, współdziałania w grupie
 • kształcenie umiejętności dyskutowania
 • rozbudzanie uczniów do aktywnego uczestnictwa w życiu szkoły

 

Założenia  organizacyjne

Realizacja programu odbywać się będzie w ramach zajęć pozalekcyjnych (na kole matematycznym). Program opierać  się będzie  na nowoczesnych metodach nauczania z wykorzystaniem:

 • technik multimedialnych
 • sposobów efektywnej nauki
 • gier strategicznych i logicznych
 • wymianie wiedzy i doświadczeń
 • portalu Matematyka Innego Wymiaru

Spodziewane rezultaty/korzyści wprowadzenia innowacji

            Założeniem innowacji jest wzbogacenie programu nauczania o  treści i umiejętności, które  związane są  z rozbudzeniem zainteresowań uczniów matematyką.

Uczestnictwo w zajęciach pozwoli poznać matematykę z innej strony, odkryje przed młodym człowiekiem, że matematyką można się bawić, a sposoby efektywnego uczenia się mogą  sprawić satysfakcję i przynieść wielkie korzyści. Uczniowie będą mieli możliwość tworzenia własnych zabaw i gier matematycznych. Innowacja  zaktywizuje uczniów oraz pomoże w przełamaniu ich wewnętrznych oporów, jak również w dostrzeżeniu swojej wartości.  Rozwinie zdolności uczniów do skupienia uwagi, koncentracji, wysiłku, woli doprowadzenia do końca podjętego działania. Uczestnictwo w grach i zabawach  matematycznych rozwiną dodatkowo umiejętności wypowiadania, czytania i pisania. Poprzez rozwiązywanie zadań tekstowych uczniowie wdrożą się do logicznego myślenia, wyrobią umiejętność spostrzegania  i rozumienia związków między wielkościami, rozbudzą swoje matematyczne zainteresowania. Rozwiązywanie zadań nauczy matematycznej dociekliwości, precyzji, dostrzegania zasad  i analogii, ale i ostrożności przed zbyt pochopnym rozwiązywaniem.

 


Konferencja podsumowująca projekt „Matematyka Innego Wymiaru
– organizacja Matematycznych Mistrzostw Polski Dzieci i Młodzieży”


18 października 2013 roku w  Mińsku Mazowieckim odbyła się Ogólnopolska Konferencja „Elitmat Space – nowoczesne narzędzie pracy z uczniem zdolnym” kończąca trzyletni okres realizacji projektu „Matematyka Innego Wymiaru – organizacja Matematycznych Mistrzostw Polski Dzieci i Młodzieży” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


Projekt  był  jednym z największych projektów innowacyjnych w Polsce obejmujących swoim zasięgiem ponad 31 tysięcy uczniów i 2 tysiące nauczycieli z 1126 szkół w kraju.


Grupa  uczniów z  klas  II – VI wraz ze swoimi nauczycielami ze  Szkoły Podstawowej nr 7 w Zamościu  także uczestniczyła w tym projekcie.  Uczniowie mogli uczestniczyć w nietypowych zajęciach z matematyki, poznawać ciekawostki matematyczne, grać i bawić się matematyką na zajęciach pozalekcyjnych  i – co umożliwiał portal www.matematykainnegowymiaru.pl – w czasie wolnym w swoim domu, a także brać udział w konkursach kończących każdy rok pracy na zajęciach.


Podczas konferencji nagrodzono  najbardziej zaangażowanych w działania projektowe nauczycieli. 57 osób ze szkół z całej Polski zostało wyróżnionych tytułem „Innowacyjny Nauczyciel Matematyki”, a ich szkoły otrzymały status „Szkoły Matematycznych Innowacji”.  W gronie utytułowanych znalazła się nauczycielka naszej szkoły Małgorzata Wilkołazka.


Pomimo, że  projekt nie będzie wspierany w dalszym ciągu funduszami unijnymi, nadal będzie  dostępny dla zainteresowanych matematyką.  W Szkole Podstawowej nr 7 kontynuatorami dobrej  zabawy  matematyką i z matematyką , a przez to przyjemnej nauki  stali się uczniowie klas V a i V b wraz z swoją nauczycielką matematyki. Uczniowie nadal będą poznawać tajniki matematyki  i jej historię, uczyć się szybkiego liczenia,  kształcić wyobraźnię  i logiczne myślenie, grać w matematyczne gry edukacyjne i samodzielnie takie gry układać.  


Zajęcia dla chętnych i uzdolnionych matematycznie  uczniów klas piątych prowadzi pani Małgorzata Wilkołazka. Uczniowie spotykają się w każdy wtorek o godz. 13.10, rozwiązują nietypowe zadania, wymyślają zagadki, krzyżówki, gry. Starają się przygotowywać aby reprezentować szkołę na konkursach matematycznych, a przy okazji udowadniać niedowiarkom, że MATEMATYKA JEST CIEKAWA I PIĘKNA. 

 
(tekst: Małgorzta Wilkołazka)


Innowacja pedagogiczna z matematyki w Zespole Szkół Nr 2 w Zamościu

W dobie gier komputerowych i Internetu uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 7 i Gimnazjum Nr 1 przy Zespole Szkół Nr 2 mają możliwość rozwijania swoich zdolności matematycznych i wyobraźni przestrzennej na ciekawych lekcjach matematyki. Szkoła prowadzi innowację pedagogiczną udostępnioną przez Firmę Edukacyjno-Wydawniczą ELITMAT z Mińska Mazowieckiego.

            Nauczyciele i uczniowie korzystają z zasobów ciekawych materiałów strony internetowej projektu „Matematyka Innego Wymiaru – organizacja Matematycznych Mistrzostw Dzieci i Młodzieży”. Uczniowie naszej szkoły, jako nieliczni z naszego regionu, mogą rozwijać swoje zdolności, poznawać ciekawostki matematyczne, kształcić swoja wyobraźnię, poznawać i rozbudowywać swoją wiedzę matematyczną w sposób przyjazny. Jednocześnie wspaniale przygotowują się do napisania sprawdzianu szóstoklasisty, egzaminu gimnazjalnego, otrzymując przy okazji dobre, mocne podstawy do osiągnięcia wspaniałych wyników na przyszłej maturze.

            Uczniowie mają szansę porównania swojej wiedzy i umiejętności z uczniami z całego kraju, uczestnicząc w konkursie wieńczącym roczną pracę, przygotowanym przez firmę ELITMAT „Matematyczne Mistrzostwa Dzieci i Młodzieży” oraz otrzymania interesujących nagród. Małgorzata Wilkołazka, nauczycielka szkoły podstawowej , wdrażała wraz z uczniami program innowacji już w roku szkolnym 2011/2012. Za aktywność i zaangażowanie w ramach projektu, otrzymała tytuł „Lidera Elitmat Leaderów” , w nagrodę uczestnicząc w warsztatach metodyczno – dydaktycznych w Zakopanem.

 

Album foto

 

 Sposoby ewaluacji :

         Ewaluacja programu będzie prowadzona na bieżąco i na zakończenie roku szkolnego 2014/2015. Oceny atrakcyjności zajęć dokonają sami uczniowie poprzez udział w zajęciach oraz informację zwrotną.

Sposoby ewaluacji:

- obserwacja uczniów podczas zajęć,

- aktywność uczniów podczas zajęć,  

- arkusz informacji zwrotnej dla ucznia (ankieta),

- udział w konkursach,

Tematyka zajęć dla klasy  V

Zagadnienia

Tematyka zajęć

Liczby naturalne

Wykorzystywanie działań pamięciowych  oraz działań pisemnych w rozwiązywaniu rozbudowanych  zadań  z treścią

Porównywanie ilorazowe i różnicowe w zadaniach

Kolejność wykonywania działań

Ułamki zwykłe

Ułamek zwykły, ułamek niewłaściwy i liczba mieszana, sprawne wykonywanie obliczeń

Działania na ułamkach zwykłych

Ułamki zwykłe w zadaniach tekstowych

Ułamki dziesiętne

Wyrażenia dwumianowane – zamiana na ułamki dziesiętne

Działania na ułamkach dziesiętnych  sposobem pisemnym – zadania konkursowe

Figury na płaszczyźnie

Kąty, odcinki,  wieloboki i ich własności

Jednostki pola i obwodu – sprawna zamiana jednostek

Obliczanie pól czworokątó i trójkątów

Figury przestrzenne

Własności prostopadłościanu i sześcianu

Obliczanie pole powierzchni sześcianu

Sprawne rysowanie siatek   prostopadłościanu i sześcianu

Matematyka w życiu codziennym

Kalendarz i czas w zadaniach tekstowych

Jednostki długości, masy, monetarne. Sprawna zamiana jednostek długości, masy, monetarnych – wykorzystanie umiejętności przy rozwiązywaniu zadań

Gry, zabawy matematyczne

Tworzenie własnych gier i zestawów edukacyjnych, sprawne posługiwanie się własnościami liczb i figur geometrycznych, korzystanie z zasobów portalu Matematyka Innego Wymiary celem pogłębienia wiedzy i umiejętności

 

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza
  ul. Sienkiewicza 5
  22-400 Zamość
 • 84 638 44 71

Galeria zdjęć