Menu

Regulamin

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 7 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI

IM. ADAMA MICKIEWICZA

W ZAMOŚCIU

Głównym celem świetlicy jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej umożliwiającej wszechstronny rozwój dziecka, jego zainteresowań, uzdolnień i umiejętności, zapewniającej prawidłowy rozwój fizyczny oraz odrabianie lekcji.

Do podstawowych zadań świetlicy należy:

1. Dbałość o wszechstronny rozwój emocjonalny, moralny, zdrowotny, intelektualny i społeczny dziecka.

2. Opieka i zapewnienie bezpieczeństwa uczniom przebywającym w świetlicy.

3. Otaczanie szczególną troską dzieci wymagających pomocy i opieki.

4. Wdrażanie dzieci do zabawy z zachowaniem zasad współpracy w zespole.

5. Rozwijanie aktywności twórczej i wyobraźni poprzez różne formy działalności artystycznej.

6. Rozwijanie różnorodnych zainteresowań i uzdolnień uczniów

7. Wdrażanie nawyków zdrowego stylu życia.

8.Organizowanie zabaw i gier ruchowych zapewniających prawidłowy rozwój fizyczny

9. Utrwalanie nawyków dobrego wychowania.

10. Udzielanie pomocy w odrabianiu pracy domowej.

11. Wdrażanie do samodzielności, odpowiedzialności za siebie i innych.

12. Wpajanie szacunku dla wspólnego dobra jako ważnego czynnika życia społecznego.

13. Przygotowanie do życia w rodzinie, społeczności lokalnej, państwie w duchu przekazu dziedzictwa kulturowego i kształtowanie postaw patriotycznych.
 

ORGANIZACJA PRACY ŚWIETLICY

1. Świetlica szkolna zapewnia opiekę w godzinach 7.00-17.00

2. Świetlica jest przeznaczona dla uczniów klas I-VI

3. Świetlica zapewnia doraźną opiekę uczniom podczas nieobecności nauczyciela danego przedmiotu i zmiany planu.

4. Opieką zostają również objęci uczniowie nie uczęszczający na lekcje religii.

5. Do świetlicy w pierwszej kolejności przyjmuje się dzieci:

-rodziców pracujących

-z rodzin niepełnych

-z Domu Dziecka i Pogotowia Opiekuńczego

-z rodzin zastępczych

-wychowywane przez jednego pracującego rodzica

-dojeżdżające

6. Wychowankowie przyjmowani są na podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców/opiekunów prawnych/ poprzez wypełnienie KARTY ZGŁOSZENIA DZIECKA /zał./  i złożenie jej wychowawcom świetlicy.

7. Świetlica wymaga pisemnych upoważnień rodzica/opiekuna prawnego/ w celu ustalenia osoby odbierającej dziecko w przypadku odbierania dzieci przez inne osoby niż rodzic/opiekun prawny/ oraz pisemnego oświadczenia w przypadku samodzielnego wyjścia dziecka do domu oraz oświadczenia w przypadku odbioru dziecka przez starsze rodzeństwo /upoważnienia i oświadczenia w KARCIE ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY/

8. Niedopuszczalne jest zwalnianie dziecka telefonicznie przez rodzica czy opiekuna prawnego.

9.Wychowawca nie zastosuje się do ustnych informacji przekazanych przez dziecko. Każda nowa decyzja rodzica musi być przekazana w formie pisemnej z datą i podpisem.

10. Po zakończeniu zajęć świetlicowych rodzice ponoszą odpowiedzialność za nieodebrane dziecko. W razie nieodebrania dziecka ze świetlicy w godzinach jej pracy oraz brakiem kontaktu z jego rodzicami/opiekunami prawnymi, dziecko może zostać przekazane pod opiekę pod odpowiednie organy(Policja).

11. W przypadku odbioru dziecka przez rodzica, opiekuna prawnego lub inną wskazaną osobę, będącą w stanie nietrzeźwym bądź zachowującą się agresywnie, personel szkoły ma obowiązek zatrzymać dziecko do czasu wyjaśnienia sprawy. W tym przypadku należy wezwać drugiego rodzica lub opiekuna prawnego, a jeżeli to jest niemożliwe, należy wezwać Policję.

12. Czas pracy świetlicy określa się w pełnych godzinach zegarowych.

13. Zajęcia prowadzone są w grupach wychowawczych. Liczba uczniów w grupie nie może przekraczać 25.

14. Świetlica pracuje w oparciu o roczny plan pracy dydaktyczno-wychowawczej.

15.Plan pracy świetlicy jest zgodny z planem pracy i programem wychowawczym szkoły.

16. W świetlicy prowadzone są zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów

17. Nauczyciel świetlicy odpowiada wyłącznie za bezpieczeństwo dzieci, które zostały przyprowadzone do świetlicy lub zgłosiły się do niej same przed lub po lekcjach.

18. Wychowawcy świetlicy nie ponoszą odpowiedzialności za pozostawione w niej elementy garderoby, zabawki, książki, cenne rzeczy. Zabronione jest przynoszenie z domu cennych i niebezpiecznych.

19.Regulamin Świetlicy modyfikowany jest /w miarę potrzeb/ przez wychowawców świetlicy na początku roku szkolnego i zatwierdzany przez dyrektora szkoły, następnie przedstawiany wychowankom świetlicy i ich rodzicom/opiekunom prawnym/ do realizacji.

PRAWA I OBOWIĄZKI WYCHOWAWCY ŚWIETLICY

1.Wychowawca świetlicy odpowiedzialny jest za bezpieczeństwo wychowanków od chwili zgłoszenia ich do świetlicy przez rodziców/opiekunów prawnych do chwili rozpoczęcia zajęć lekcyjnych oraz po zakończeniu lekcji do czasu ich przekazania rodzicom/opiekunom prawnym.

2.Wychowawca prowadzi zajęcia programowe i inne wynikające z rocznego planu pracy i ramowego rozkładu dnia.

3.Wychowawca ma obowiązek zawiadomić rodziców /prawnych opiekunów o problemach mających miejsce podczas zajęć w świetlicy.

4.W przypadku zaistnienia wypadku, któremu ulegnie wychowanek wychowawca zobowiązany jest podjąć niezwłocznie następujące działania:

-zawiadomienie pielęgniarki szkolnej (pogotowia ratunkowego) -  w uzasadnionych przypadkach

-zawiadomienie rodziców/opiekunów prawnych o wypadku i stanie zdrowia wychowanka

-poinformowanie o wypadku Dyrektora szkoły

PRAWA I OBOWIĄZKI RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH/

1.Dzieci zapisane do świetlicy doprowadzane są i odbierane z sali świetlicowej przez rodziców/opiekunów prawnych lub osoby upoważnione.

2.Rodzice ponoszą odpowiedzialność za dziecko, które zostało przyprowadzone do szkoły a nie zgłosiło się do świetlicy.

3.Rodzice zobowiązani są przestrzegać godzin pracy świetlicy i odbioru dziecka do godziny zakończenia zajęć (17.00 ).

4.Osoba odbierająca ucznia jest zobowiązana do zgłoszenia odbioru dziecka wychowawcy świetlicy. Nauczyciel musi widzieć osobę odbierającą dziecko.

5.Po zakończeniu zajęć świetlicowych rodzice/opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność za nieodebrane dziecko.

PRAWA I OBOWIĄZKI WYCHOWANKA ŚWIETLICY

1.Wychowanek ma prawo do opieki podczas pracy rodziców do czasu odebrania go przez rodzica/opiekuna prawnego.

2.Wychowanek ma prawo do uczestniczenia w różnych formach aktywności.

3.Wychowanek ma prawo do korzystania z pomocy nauczyciela podczas odrabiania prac domowych.

4.Wychowanek ma obowiązek przestrzegania wewnętrznego regulaminu świetlicy.

5.Wychowanek ma obowiązek zgłosić się do świetlicy natychmiast po przyjściu do szkoły lub po skończonych lekcjach.

6.Wychowanek ma obowiązek każdorazowo zgłaszać nauczycielowi świetlicy potrzebę wyjścia z sali do toalety, sklepiku, na zajęcia dodatkowe.

7.Wychowanek ma obowiązek stosować się do ramowego rozkładu dnia.

8.Wychowanek ma obowiązek szanować wyposażenie szkoły, dbać o porządek i estetyczny wygląd sali.

9.Wychowanek ma obowiązek przestrzegać zakazu przynoszenia do świetlicy cennych i niebezpiecznych rzeczy.

NAGRODY

Każdy uczestnik zajęć w świetlicy może otrzymać nagrodę:

-za udział w konkursach

-za dobre zachowanie, przestrzeganie regulaminu, kulturę osobistą w postaci:

-pochwały ustnej do rodziców

-dyplomu

-nagrody rzeczowej

KARY

Za nieprzestrzeganie zasad dobrego wychowania, naruszanie regulaminu dla uczestnika świetlicy przewidziane są następujące kary:

-upomnienie ustne

-powiadomienie rodziców/opiekunów prawnych, pedagoga szkolnego i wychowawcy klasy o złym zachowaniu

-czasowe zawieszenie możliwości korzystania ze świetlicy w porozumieniu z rodzicem/opiekunem prawnym/.

DOKUMENTACJA

1. Regulamin Świetlicy

2.Roczny plan pracy dydaktyczno-wychowawczej

3.Plan pracy świetlicy

4. Dziennik zajęć świetlicowych

5.Karta Zgłoszenia Dziecka do Świetlicy

6. Procedury :

-Przyprowadzania i odbioru dziecka ze świetlicy

-Postępowania w przypadku próby odebrania ucznia przez osobę, co do której zachodzi podejrzenie bycia w stanie nietrzeźwości lub bycia pod wpływem innych środków odurzających

-Postępowania w przypadku, gdy rodzice lub opiekunowie nie odebrali dziecka ze świetlicy po zakończeniu pracy świetlicy /po godz. 17.00/

 

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza
    ul. Sienkiewicza 5
    22-400 Zamość
  • 84 638 44 71

Galeria zdjęć