Menu

Innowacja matematyczna ,,W Krainie Liczb”

Innowacja matematyczna ,,W Krainie Liczb”

w Szkole Podstawowej nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi

w Zamościu na rok szkolny 2013/2014

 9 października uczniowie klasy I a i I b rozpoczęli zajęcia w ramach wprowadzonej w bieżącym roku szkolnym innowacji matematycznej ,,W krainie liczb”. Adresatem programu są uczniowie klas pierwszych przejawiający zamiłowania i zdolności matematyczne. Rekrutację przeprowadzono na podstawie analizy wyników diagnozy wczesnoszkolnej.

Zajęcia będą odbywały się raz w tygodniu – w środę w godz. od 12.30 do 13.15. Nauczyciel prowadzący – Bożena Greszta.

Założenia i sposoby realizacji innowacji:

Innowacja matematyczna ,,W Krainie Liczb” ma na celu rozwijanie zainteresowań i zdolności matematycznych, pogłębianie i poszerzanie wiadomości i umiejętności zdobywanych przez dzieci podczas zajęć z edukacji matematycznej.

Treści programowe innowacji realizowane będą przez cały rok szkolny na zajęciach pozalekcyjnych.

Innowacja zakłada wykorzystanie różnorodnych metod, w tym aktywizujących, które mają sprzyjać wyzwalaniu spontanicznej aktywności uczniów, z uwzględnieniem ich potrzeb, psychofizycznych możliwości, zainteresowań i uzdolnień.

Innowacja przewiduje wykorzystanie elementów metod opracowanych przez panią Iwonę Fechner - Sędzicką:

1. MSB – Matematyczne Stacje Badawcze

Matematyczne Stacje Badawcze (MSB) to aktywna metoda pracy pozwalająca rozwijać zainteresowania i zdolności matematyczne poprzez działania w parach i małych grupach. Praca oparta na MSB pozwala uczniom na samodzielne odkrywanie i konstruowanie wiedzy poprzez stawianie pytań i hipotez, dyskutowanie, dostrzeganie problemów i poszukiwanie różnych sposobów na ich rozwiązanie. To przyjazna uczniom metoda uwzględniająca ich naturalny rozwój, fascynację nauką, potrzebę doświadczania i radość z odkrywania.

2. Metoda projektu

Metoda projektu jest ciekawą i efektywną metodą pracy z uczniem w młodszym wieku szkolnym, wdraża do samodzielnej pracy, uczy odpowiedzialności, twórczego myślenia, poznawania świata, stanowi doskonałą okazję do podmiotowego traktowania uczniów oraz otwiera przed nimi możliwość współdecydowania o sposobie wykonywania poszczególnych zadań. Wykonywane przez uczniów zadania wiążą działalność praktyczną z pracą umysłową, pozwalają na różnicowanie i rozwijanie zainteresowań i zdolności.

Uczniowie wspólnie z nauczycielem decydują o tematyce projektu lub też zgłaszają swoje pomysły, gromadzą potrzebne materiały, opracowują je przy pomocy wychowawcy, a następnie prezentują efekty swojej pracy.

W innowacji matematycznej ,,W krainie liczb” znajdą zastosowanie: twórcze rozwiązywanie problemów, zabawy rytmiczno – ruchowe, matematyka w terenie, gry i zabawy matematyczne.

Cele innowacji:

 • rozwijanie zainteresowań i zdolności matematycznych uczniów na I etapie edukacyjnym,
 • doskonalenie rachunku pamięciowego,
 • wdrażanie do rozwiązywania problemów matematycznych,
 • radzenie sobie w sytuacjach życiowych wymagających obliczania działań matematycznych,
 • przekładanie sytuacji konkretnej na język symboli matematycznych,
 • praktyczne stosowanie zdobytej wiedzy w sytuacjach konkretnych (ważenie, mierzenie porządkowanie, kupowanie i płacenie, wskazania zegara i termometru, kalendarz ),
 • przygotowanie uczniów do rozwiązywania zadań niestandardowych, 
 • rozbudzanie naturalnej aktywności, twórczego myślenia,
 •  wyrabianie motywacji do nauki,
 • kształtowanie poczucia własnej wartości.

 

Spodziewane rezultaty/korzyści wprowadzenia innowacji

Innowacja matematyczna ,,W Krainie Liczb” stanie się inspiracją dla uczniów do rozwijania zainteresowań i zdolności matematycznych. Wpłynie korzystnie na aktywność poznawczą uczniów, ich postawę twórczą, emocje, motywację. Stworzy możliwość eksperymentowania, pogłębiania treści, rozbudzi ciekawość dzieci i chęć do nauki. Ukształtuje w nich poczucie własnej wartości, odpowiedzialności nie tylko za swoje dokonania, ale i efekty pracy całego zespołu. Uświadomi uczniom, że edukacja matematyczna może być nowoczesna, przyjazna i skuteczna.

Program innowacji może podlegać modyfikacjom, zależnie od możliwości i aktywności uczniów oraz od zgłaszanych przez uczniów nowych pomysłów do realizacji.

Drogim Pierwszakom życzymy sukcesów w pokonywaniu łamigłówek matematycznych!

Album foto

Bożena Greszta

 

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza
  ul. Sienkiewicza 5
  22-400 Zamość
 • 84 638 44 71

Galeria zdjęć